Damen Shipyards levert drie Cutter Suction Dredgers aan ...

Damen Shipyards heeft op 24 januari 2012 drie Cutter Suction Dredgers (CSD 500 serie) geleverd aan het ministerie ...

read more →