Natura 2000-beheerplannen Waddengebied vastgesteld

Strand Ameland Foto: Pixabay

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt veel van deze gebieden, waaronder de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de 5 Waddeneilanden. Voor deze gebieden zijn beheerplannen opgesteld met een looptijd van 6 jaar. De beheerplannen voor het Waddengebied zijn nu definitief vastgesteld.

Waddenzee en Noordzeekustzone unieke natuurgebieden
Het getij en de dynamische natuur maken de Waddenzee en Noordzeekustzone tot een uniek gebied dat van levensbelang is voor allerlei vogels, planten vissen en andere dieren. Beide beheerplannen geven richting aan natuurbeheer en natuurontwikkeling. Met de beheerplannen worden maatregelen genomen zoals het beschermen van de zeebodem, kwelders en broedgebieden voor vogels. Het gaat om een goede balans tussen natuurbescherming en economische en recreatieve activiteiten. Zo kunnen natuur beschermen, gebruiken en beleven ook in de toekomst prima blijven samengaan.

Bij de Natura 2000-beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone zijn naast Rijkswaterstaat ook de 3 waddenprovincies, de ministeries van Economische Zaken en Defensie, gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken. Zowel de beheerders als vele gebruikers willen dat het gebied zo natuurlijk mogelijk blijft.

Van ontwerpplan naar definitieve versie
Begin dit jaar lagen de ontwerpbeheerplannen van de 7 Natura 2000-gebieden in het Waddengebied ter inzage, te weten van de Waddenzee en Noordzeekustzone (beide met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) als initiërende bevoegde instantie) en de 5 Waddeneilanden (ministerie van Economische Zaken als bevoegde instantie). Hierop zijn door belanghebbenden zienswijzen ingediend bij Rijkswaterstaat respectievelijk het ministerie van Economische Zaken. De ingediende zienswijzen zijn per gebied beantwoord in een zogenaamde ‘nota van antwoord’.

Ten opzichte van de ontwerpbeheerplannen is door Rijkswaterstaat en Economische Zaken een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitieve beheerplannen, onder meer naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en ter verbetering van de plannen. De aanpassingen in het beheerplan Waddenzee hebben betrekking op onder andere onderhoudsbaggerwerk, kitesurfen, en agrarisch gebruik van kwelders en zomerpolders.

Vastgesteld door de bevoegde instanties
De beheerplannen zijn definitief vastgesteld door alle bevoegde instanties, te weten de ministeries van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Economische Zaken en Defensie en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Met de vaststelling van de beheerplannen voor het Waddengebied kan worden begonnen met maatregelen die zijn opgenomen voor de instandhouding of verbetering van de natuurdoelen.

Bijvoorbeeld maatregelen in de Waddenzee om broedplekken voor kustvogels te verbeteren en beter te beschermen. Of het optimaliseren van het beweidingsbeheer op kwelders. De eerste Natura 2000-maatregel is overigens afgelopen najaar al uitgevoerd, namelijk de versterking van het vogeleiland Griend in de westelijke Waddenzee.

Deregulering
In de beheerplannen is ook een aantal onderhoudsactiviteiten onder voorwaarden vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet. Bijvoorbeeld visserij met vaste vistuigen, robbentochten, monitoringactiviteiten, onderhoudsbaggerwerk en reguliere kustsuppleties. De vrijstelling van vergunningverlening komt tegemoet aan de maatschappelijke wens tot deregulering.

Mogelijkheid tot het instellen van beroep
Vanaf 13 december kunnen belanghebbenden een beroep instellen tegen specifieke onderdelen van de definitieve beheerplannen voor het Waddengebied, gedurende een periode van 6 weken. Hiertoe zijn de 7 beheerplannen en de nota’s van antwoord van 13 december 2016 tot 25 januari 2017 tijdens reguliere openingstijden in te zien bij de provinciehuizen in Leeuwarden, Groningen en Haarlem, in de gemeentehuizen op de 5 bewoonde Waddeneilanden en op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.

De documenten zijn ook digitaal te raadplegen via de website Natura 2000. Hier vindt u ook meer informatie over het instellen van beroep.

Share this article

Follow Maritiem Nieuws.nl

Carrière>

Events>

<< Jan 2018 >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tentoonstelling over Abel Tasman 

Precies 375 jaar geleden vertrok Lutjegaster Abel Tasman vanuit Batavia met twee schepen – De Heemskerck en de Zeehaen – en 110 man aan boord richting het onbekende Zuidland. Een reis die enorme ontdekkingen op zou leveren, waaronder het gebied dat later Tasmanië zou worden genoemd. In het Noordelijk Scheepvaartmuseum is van 25 november t/m 18 februari de tentoonstelling ‘Abel Tasman – Welkom aan boord!’ te zien. In de tentoonstelling wordt er terug gekeken op deze reis en wordt het leven aan boord getoond aan de hand van drie vertellers.

De ontdekkingsreizen van de Nederlanders in de 17e eeuw betekenden een grote aanslag op Portugal en Spanje die de zeehandel in handen hadden. Ook Abel Tasman werd door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) erop uitgezonden om het  onbekende Zuidland te openen voor handel. Hij ontdekte op zijn reizen tussen 1642 en 1644 Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu en bracht grote delen van Australië in kaart. In ‘Abel Tasman –Welkom aan boord!’ laten drie vertellers de bezoeker kennismaken met Abel Tasmans scheepsreis met De Heemskerck. Scheepstimmerman Jacobs, navigator Visscher en barbier Haelbos vertellen over het doel van de expeditie, de verkenning van de kust en plaatsbepaling als navigator en het leven aan boord en ontmoetingen met eilandbewoners.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum verandert de komende jaren van maritiem museum naar het historisch museum van Groningen.

 

read more >

Maritime & Offshore Career Event 28 maart 2018

De datum voor de 12e editie van het Navingo Maritime & Offshore Career Event (MOCE) is bekend: woensdag 28 maart 2018. Na intensief overleg met diverse opleidingen en bedrijven is deze datum als beste optie geselecteerd. WTC Rotterdam staat deze dag geheel in het teken van het grootste en meest complete carrière-event in de maritieme, offshore en energie sector van Europa. De organisatie, Navingo BV, verwacht ook dit jaar weer bezoekers uit binnen- en buitenland en mooie namen onder de exposanten te verwelkomen.

Investeren in de toekomst
De Nederlandse maritieme en offshore energie industrie dankt haar wereldwijde positie aan de vele innovaties die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Zonder goed opgeleid en gekwalificeerd personeel waren deze innovaties niet mogelijk geweest. Om deze positie te behouden is het belangrijk om de verschillende functies binnen de sector op alle niveaus en binnen elke carrièrefase te presenteren en te laten zien wat deze industrie zo aantrekkelijk maakt om in te werken. Als platform voor zowel carrière als opleiding is MOCE een belangrijk onderdeel van de missie om technische en nautische expertise in de sector te behouden.

Ruime aandacht voor persoonlijk contact
In 2017 ging MOCE de verdieping in met een omvangrijk inhoudelijk programma waarin relevante thema’s werden uitgelicht en er ruimte was voor discussie. De meer dan 100 partners gebruikten MOCE als het platform om te laten zien waar zij als bedrijf voor staan. De ruim 3500 bezoekers konden op de beursvloer de deelnemende bedrijven spreken maar kregen eveneens de kans om aan te schuiven bij interessante Master Classes of trainingen van de desbetreffende bedrijven. Ook in de volgende editie zal er ruim aandacht zijn voor persoonlijk contact en het ‘matchen’ van bezoekers met bedrijven.

Blijf up-to-date
Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en volg ons op Twitter.

read more >

Maritieme vacatures>

Bunker Surveyor

Bunker Surveyor

MCE Marine Surveyors B.V.

lees meer →